Dagordning Musselakademiens årsmöte 2021

 

Dagordning Musselakademiens årsmöte 2021
Datum/tid: 2021.04.27, 19.00
Telefonmöte pga. pandemisituationen: Ring 0701 940008, Åtkomstkod 1564239

 

 

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§2 Val av justerare som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet


§3 Årsmötets behöriga utlysande


§4 Verksamhetsberättelsen för 2020


§5 Ekonomisk rapport samt revisionsberättelse


§6 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen


§7 Val av ordförande (1 år)


§8 Val av styrelseledamöter och ersättare (2 år)
Ledamöter: Inez Hermansson, Roland Karlsson, Odd Lindahl och Lennart Davidsson
Ersättare: Dag Renborg

§9 Val av revisor och revisorsersättare (1 år)
Revisor: Martina Oskarsson, ersättare: Göran Emanuelsson 

§10 Val av valberedning

§11 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

§13 Firmatecknare

§14 Övriga frågor

§15 Årsmötets avslutande